• Breaking News – TOURISM MINISTRY PRINCIPAL SECRETARY KHANGEZIWE MABUZA:I am not resigning,ngatsi ngigejwe nayi-reshuffle.
Swaziland News Logo

LETTER TO THE EDITOR: Sihlukubetwa nguBabe neli-Shende, basemuka likhaya laMake wetfu.

Monday, 30th January, 2023


Ninjani Nkhosi, ncesi kukuphazamisa ngiyati ungumuntfu lobhizi.

YeNkhosi yati lapha nginenkinga kwashona Make 2009, she was a teacher tatsi natiphuma timali takhandza kutsi babe sonelishende lapha lengicabanga kutsi belivele lokhona nje.

Manje Nkhosi sikhule sihlupheka ngisho kutsengelwa timphahla abakwati nyalo Nkhosi ngihleli abafun kungibhadalela College bengenta N4 in civil engineering e-Utech.

Lokunye nyalo lokungukona ke kungiletsa kuwe kutsi bacabene bafuna kutsengisa lelikhaya lesihlala kulo and share the money into half litsi kelami kanjani ngoba kwekucala loMake- lo abashadanga phindze bekangasebenti kutsi utotsi kunemali yakhe layifaka lokunye imali yaMake yangena lapha and yacedvwa ngibo nyalo tsine bantfwana abakaneli kusihlukubeta bafuna kusishiya sindzindza ngicela lusito Nkhosi kakhulu MlangenišŸ˜­šŸ˜­inombolo yami itsiā€¦(number withheld).

LETTER TO THE EDITOR: Sihlukubetwa nguBabe neli-Shende, basemuka likhaya laMake wetfu.
LETTER TO THE EDITOR: Sihlukubetwa nguBabe neli-Shende, basemuka likhaya laMake wetfu(pic: not linked to the article).