• Breaking News – TOURISM MINISTRY PRINCIPAL SECRETARY KHANGEZIWE MABUZA:I am not resigning,ngatsi ngigejwe nayi-reshuffle.
Swaziland News Logo

UNEDITED: Letter from an angry OSSU police officer to Swaziland News editor

Saturday, 4th September, 2021

Kunjani yeNkhosi ngicela kungatisho for ethical reasons. Pls mnetfu asemane ulandzele nangu babe waka Shlongonyane  the senior detective  endzabeni lapho he killed nawo ema suspects labaleka from Big bend Correctional bawabulalela at Manyeveni around Mpaka ekhabomunye wabo labafana. Lapho watsela petrol  and set alight lelilondo emini kalo ga and the boys surrendered but Shlongonyane killed them in cold blood. Naye sitsi akayi ngani esitokisini. This happened around 2017 asesengumphatsi webaseshi in the Lubombo region. Beseke kuba ngu Madlopha naye umseshi wabulala umuntfu kunabo labadubula at Mbabane police station kwagcina bafunwa ngu OSSU ebusuku and munye wabo surrendered yambamba i Ossu and nasekufika labaseshi wakhokha sibhamu wambulala phambi kwetfu as Ossu. Futsi the same Madlopha weba imali yestokvel sabomake wayidla asafuna kutibulala nalapho he was covered kwatsiwa green pastures akamboleke even though he didn\'t qualify for the loan nyalo basukela Zulu lobekasemsebentini and if kytsiwa it is the CS grenade leyasusa lomlilo it was not intentional cos that was only used to disperse the masses of people who were actually looting.  Awumangali at Logoba OK lapho I think sajika about 6 walama CS canisters but akushanga bantfu solo bangekhatsi.  Letinye tintfo ti politically driven. Umntfwana Zulu ufela lite.  Aphi lamasotja labulala bantfu lapha at Breweries akaboshwa ngani wona. Nyalo benta a blunder bajaka kukhokha Zulu nge bail besaba kutsi Ossu ngeke asebente on Monday to cotrol the crowd. Lovele ngeke sisebente badlale ngatsi kakhulu and sibuhlungu ngalokwentekile. Itolo Natcom bekatosesabisa atsi safunga but yena he failed to comply with the principles of law when he  ordered for the arrests of the MPs

Ubatjele Nkhosi kutsi lokukhulu kuyeta sisapheka as OSSU. Ngeke basitsandze

UNEDITED: Letter from an angry OSSU police officer to Swaziland News editor
OSSU