• Breaking News – Eswatini Sugar Association generated over R7billion revenue despite global challenges,Chief Executive Officer(CEO) Banele Nyamane says $98million circulating within the economy.
Swaziland News Logo

LETTER TO THE EDITOR: We were recruited to play for Royal Leopard Ladies team,falsely promised jobs in the police service.

Friday, 30th December, 2022

I’m playing for Royal Leopard Ladies soccer team.

We formed this team in 2015 after SAPPCO Games,we were taken from different teams to form this club and they promised us work as police officers after sometime.

Nyalo kuyacashwa emaphoyiseni,batsi asiapplyer,senta konkhe sagijima sawina,kusele kutsi basifonele njengalabanye.

Nkhosi,bayabashayela left and right tsine solo nani, sina 7-years sidlalela le-team soloku basinika litsemba lemsebenti.

Dlamini sibuhlungu siyadzabukisa asisakhoni kuya emakhaya ngeke kuts asati sitobika sitsini ngobe batali sabatsembisa kuts sitocashwa emaphoyiseni.

Namuhla bajikana ngatsi kute losinakako, besisolo singakhoni nekufuna imisebenti encenye ngobe sikhatsi sonkhe besitsatfwa yi-training yetfu since sijima ekuseni or emini.

Nasitsi siyosebenta bebatsi asibeketele kuze kucashwe siye ejimini,namuhla kuyacashwa abasasifoneli tsine,ngicela usisite lapho ungasisita khona Nkhosi.


LETTER TO THE EDITOR: We were recruited to play for Royal Leopard Ladies team,falsely promised jobs in the police service.
Royal Leopard Ladies soccer team.