• Breaking News – TOURISM MINISTRY PRINCIPAL SECRETARY KHANGEZIWE MABUZA:I am not resigning,ngatsi ngigejwe nayi-reshuffle.
Swaziland News Logo

HAPPY MOTHERS DAY:Inganekwane lekhutsata bantfu labasha lengayicocelwa ngu-Gogo wami Inkhosikati LaMndzebele longasekho.

Sunday, 12th May, 2024

Ngalelinye lilanga besihleti edladleni na-Gogo wami Phatsekile Mndzebele, lobekayi-Nkhosikati yekucala yeMtfwaneNkhosi Mgungu wase ungicocela inganekwane yekungikhutsata.

Lenganekwane wayicoca ngemuva kwekube abone kutsi simo semphilo lebengikhula ngaphansi kwaso besimatima kakhulu, ngemuva kwekube ngingakhululiswa batali bami lababili  kodvwa ngikhule ngaphansi kwa-Gogo naMkhulu.

Gogo wayibeka kanjena lenganekwane;

“Kwake kwaba khona lomunye umfana lowakhula washiywa nguyise, lomfana wakhula alusela bantfu tinkhomo kuze afundze, ingcondvo yakhe beyikhaliphe kakhulu kodvwa ete longamsita kuze achubeke netifundvo takhe.

Lomfana wadlubulundzela ngaphansi kwesimo lesilukhuni, wafundza waze waba ngu-Dokotela. Watsi asasebenta watsenga imoto lenhle wakha nemuti lomuhle, imphilo yaba mnandzi.

Ngalelinye lilanga belina libhadlabula sekuhlwile, lomfana watsi uyahamba ashayela lemoto yakhe wabona loYise lowamlahlw emgwacweni amanti anetsiwe amisa timoto, acela kwekuhamba.

Wema lomfana wagibelisa uyise emotweni noma bekamanti anetsiwe kodvwa, ngoba loyise abesagugile akabonanga kutsi lona ngule-Ndvodzana yakhe layilahla.

Basacoca emotweni, abonge agangadze loYise acabanga kutsi usitwe ngumuntfu lolukhuni, kani lomfana uyammbona kutsi lona nguYise.

Kusenjalo basacoca, atsi lomfana “kodvwa yeBabe uyabona yini kutsi mine ngingubani?”.

Atsi lo-Yise angiboni mfana wami, ungubani kani wena?.

Atsi umfana phela mine ngingulom-ntfwana wakho lowamlahla “kodvwa loko sale sikundlulisa Babe asambe siye endlini yami uyolala khona sekuhlwile”.

Nakufikwa endlini, umfana etfule uYise kuMkakhe atsi “Sitsandwa sami lona nguBabe wami longitalako, ngicela umentele emanti lafutfumele, umlungisele ngale ekamelweni letivakashi, umentele nekudla”.

Kuhlalwe phansi kucocwe kube kuhle, akhale umuntfu lomdzala asakhumbula loku lakwenta kulomfana ngekungamnaki asakhula kodvwa umfana watsi “Babe ungakhali, singasabuki kwasemuva, wena unguBabe wami, ngite lomunye Babe ngaphandle kwakho”.

Akhale umuntfu lomdzala atsi “sewamlobola yini Makoti kunetinkhomo lekhaya mane utsatse tona ngikuphe mfana wami ulobole maye walunga loMakoti”.

Lenganekwane lena Gogo wangicocela ngemnyaka wanga-1992 besibuya kuyowukha lutindzi eNtsabeni lelibitwa ngekutsi nguMatahhane lesesicongweni seMdzimba esiGodzin lesibitwa ngekutsi nguMazimnyama, nawuphonsa emehlo phansi uwabhekisa kaZombodze-eNkamanzi.

Lenganekwane lena yangifundzisa kutsi uMtali wakho uyohlala angumtali wakho, awumbambeli ligcubu ngetintfo noma tiphosiso tasemuva ngoba ngekwenta njalo, uvala tibusiso takho.

Ungumuntfu lomusha kungenteka ukhula matima, Nkulunkulu wati sonkhe simo sakho, unemacebo lamahle ngawe, ungamdvubi umtali wakho, kodvwa mthantazele ngesikhatsi sonkhe.

Litsi livi “Hlonipha uYihlo neNyoko kuze tinsuku takho tandze”, alisho kutsi mhloniphe ngoba akwentele loku-naloku, litsi “Hlonipha”.

INkhosikati LaMndzebele seyasishiya emhlabeni kodvwa mine yangishiya netifundziso letinhle, nekutsi tonkhe tintfo tiyasetjentelwa kuze ube nato.

Inkhosikati beyivuka lokwa ngeluvivi, sitsi siyavuka sikhandze edladleni umlilo sewukhehlekile, incwancwa ivutsiwe.

Bantfu besifazane ikakhulukati bo-Gogo bamcokwa kakhulu, banenhlakanipho kusibusiso kukhuliswa ngibo ngoba imunya lwati nenhlakanipho.

Happy Mothers Day!!!

HAPPY MOTHERS DAY:Inganekwane lekhutsata bantfu labasha lengayicocelwa ngu-Gogo wami Inkhosikati LaMndzebele longasekho.
Guca indlu yesintfu-sitfombe sibuya eMantenga Cultural Village.