• Breaking News – TOURISM MINISTRY PRINCIPAL SECRETARY KHANGEZIWE MABUZA:I am not resigning,ngatsi ngigejwe nayi-reshuffle.
Swaziland News Logo

“Utawuphika lana kani unebufakazi Zwemart asuke abhale,ngabatjela ngisho baphatsi kutsi ngitatithulela nje”, Police Spokesperson Senior Superintendent Phindile Vilakati tells friend.

Saturday, 6th July, 2024

MBABANE:Senior Superintendent Phindile Vilakati,the Police Spokesperson says she told her superiors that she won’t respond to Swaziland News editor Zweli Martin Dlamini’s questionnaires because this will expose her in the event she “shares contradictory information”.

Vilakati was speaking to a friend during a chat when asked why she was not available for a comment when contacted by this online independent publication.

“Utawuphika lana kani unebufakazi Zwemart asuke abhale,ngabatjela ngisho baphatsi kutsi ngitatithulela nje atibhalele. Utakubuta kutsi eSiphofaneni emaphoyisa sekente kutsi, usuke uphike kani kadze abutfolile bufakazi, sewufuna kuva wena kutsi utsini. Mine vele ngiyatithulela, I even told my superiors”, said the Police Spokesperson.

“Utawuphika lana kani unebufakazi Zwemart asuke abhale,ngabatjela ngisho baphatsi kutsi ngitatithulela nje”, Police Spokesperson Senior Superintendent Phindile Vilakati tells friend.
Police Spokesperson Phindile Vilakati.